Program

The Enchanting China show consists of four chapters, named Fengyayueyun, Duocaiminfeng, Fenmoxicai and Yuehesilu.

《魅力中国》演出分为风雅乐韵、多彩民风、粉墨戏彩、乐和丝路四个篇章。

  • 序曲、民族管弦乐《金蛇狂舞》
  • 《春江花月夜》(古曲)
  • 器乐与乐队《阿细跳月》
  • 声乐与乐队《小河淌水》 云南民歌
  • 舞蹈与乐队《孔雀飞来》
  • 昆曲与乐队《皂罗袍》
  • 京胡与乐队《夜深沉》
  • 声乐与乐队《今夜无人入睡》《我和你》
  • 板胡、大提琴与乐队 《花儿随想》
  • 民族管弦乐《丝绸之路》